fbpx

GARANTIER

Hos oss på Exclusive Cars skall du alltid känna dig trygg i din bilaffär! För att uppnå detta erbjuder vi omfattande garantier på alla bilar vi säljer. Exclusive Cars levererar alla nya bilar med Solid Garanti 3 år / 10 000 mil inklusive fri Vägassistans och alla begagnade bilar med Solid Garanti 1 år / 3000 mil. Ifall du vill förlänga din garantitid finns det oftast möjlighet till detta.

Omfattningen på garantin för begagnade bilar bestäms utifrån ålder och antal mil bilen har rullat och är indelad i följande varianter:

SMALL

Utformad för dig som köper en något äldre bil och/eller med högre körsträcka. Omfattar de väsentligaste delarna i bilens drivlina. Bilen får vara max 10 år och har rullat max 22000 mil.

MEDIUM

Kompletterar Small med ytterligare en rad olika mekaniska och elektroniska komponenter i bilen. Bilen får vara max 10 år och har rullat max 17000 mil.

LARGE

Omfattar de flesta mekaniska och elektroniska komponenterna och är den mest omfattande garantin för begagnade bilar på marknaden. Bilen får vara max 7 år och har rullat max 12000 mil.

Villkor Exclusive Cars New

Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:
– Bilen får vara högst 2 år gammal räknat från bilens modell år och körd högst 2000 mil.
– Bilen ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
– Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
– Bilen har en uppdaterad ifylld servicebok.

Garantins giltighet
Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än
10 000 mil.

Var garantin gäller
Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration
Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar.
Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

Garantibevis
Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset.

Garantins omfattning
Garantin omfattar reparation av fel på alla elektroniska och rörliga mekaniska komponenter inklusive arbete med följande
undantag och begränsningar:

Garantin omfattar inte:
– kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande .

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

Ersättning lämnas inte för
– skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
– skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
– fel av ringa betydelse.
– kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
– förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
– följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret.
-definierade och fastställda seriefel.
– kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.

Vad garantin inte gäller för:
– Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
– Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
– Garantin gäller inte i det fall bilen har en gällande maskinskadeförsäkring.
– Fel som förelåg vid försäljningstillfället.
– Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.

Egen del av skadekostnaden
Garantin ersätter inte de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin.

Högsta ersättningsbelopp
Garantin ersätter skador upp till 40 000 kr per skada.

Anmälan
Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon
044-242500 Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Det är alltid verkstaden som utför skadeanmälan på www.garantidirekt.se Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

Service
För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.
För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

Garantin är ett komplement
Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Vägassistans
Med SOLID vägassistans får du hjälp om du inte kan köra vidare på grund av motorstopp, bränslebrist, punktering, inlåsning eller avbrytning av startnyckel m.m. Begäran om service görs direkt till SOLID Assistans på telefonnummer:+46 771 10 34 00

Villkor Exclusive Cars Pre-owned

Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:
– Bilen får vara högst 7 år gammal räknat från bilens modell år och körd högst 12 000 mil.
– Bilen ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
– Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
– Bilen har en uppdaterad ifylld servicebok.

Garantins giltighet
Garantin gäller för maximalt 3 000 mil per garantiår
Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än 15 000 mil.

Var garantin gäller
Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration
Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar.
Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

Garantibevis
Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset.

Garantins omfattning
Garantin omfattar reparation av fel på alla elektroniska och rörliga mekaniska komponenter inklusive arbete med följande
undantag och begränsningar:

Garantin omfattar inte:
– kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande .

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

Ersättning lämnas inte för
– skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
– skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
– fel av ringa betydelse.
– kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
– förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
– följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret.
-definierade och fastställda seriefel.
– kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.

Vad garantin inte gäller för:
– Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
– Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
– Garantin gäller inte i det fall bilen har en gällande maskinskadeförsäkring.
– Fel som förelåg vid försäljningstillfället.
– Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.

Egen del av skadekostnaden
Garantin ersätter inte de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin.

Högsta ersättningsbelopp
Garantin ersätter skador upp till 40 000 kr per skada.

Anmälan
Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon
044-242500 Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Det är alltid verkstaden som utför skadeanmälan på www.garantidirekt.se Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

Service
För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.
För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

Garantin är ett komplement
Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Vägassistans
Med SOLID vägassistans får du hjälp om du inte kan köra vidare på grund av motorstopp, bränslebrist, punktering, inlåsning eller avbrytning av startnyckel m.m. Begäran om service görs direkt till SOLID Assistans på telefonnummer:+46 771 10 34 00

För att besöka Solid Försäkrings hemsida, klicka här.

Back to top