fbpx

GARANTIER

Hos oss på Exclusive Cars skall du alltid känna dig trygg i din bilaffär! För att uppnå detta erbjuder vi omfattande garantier på alla bilar vi säljer. Exclusive Cars levererar alla nya bilar med Exclusive nybilsgaranti 3 år / 12 000 mil eller AEC Premium Plus nybilsgaranti 3 år / 20 000 mil båda inklusive fri vägassistans. Vi levererar alla begagnade bilar med Exclusive nybilsgaranti 1 år / 12 000 mil inklusive fri vägassistans.

Villkor Exclusive Nybilsgaranti

Garantins giltighet
Garantin är giltig under den period som framgår av garantiinformationen. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen nått en körsträcka 12 000 mil.

Var garantin gäller
Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration
Garantin administreras av SOLID/Garantidirekt.se. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID/Garantidirekt.se. Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID/Garantidirekt.se

Garantibevis
Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven i köpekontraktet av fordonet.

Garantins omfattning
Garantin omfattar reparation av fel på alla elektroniska och rörliga mekaniska komponenter inklusive arbete med undantag och begränsningar som följer av det här villkoret.

Garantin omfattar inte
Komponenter som är del av normalt underhåll och förbrukning exempelvis vätskor, glas, filter, remmar, torkarblad, batterier, bromskomponenter och all form av belysning omfattas ej av garantin. Undantaget från garantin är även eftermonterade delar, fel relaterat till fälgar och däck (inkl. balansering/hjulinställning), mobila delar och digitala tjänsters funktion över tid.

Ersättning lämnas inte för
– fel som direkt eller indirekt orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
– fel som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, stenskott eller annan yttre påverkan.
– fel av ringa betydelse.
– kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när felet inte omfattas av garantin.
– förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande utöver vad som ingår i medföljande assistans.
– följdskador som orsakats av att bilen fortsatt framförts med ett fel.
– kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.
– fel när bilen har manipulerad programvara eller kilmeterräknare och gör garantin ogiltig i sin helhet.

Vad garantin inte gäller för:
– Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
– Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
– Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.

Anmälan
Fel skall anmälas till SOLID/Garantidirekt.se utan dröjsmål på telefon
044-242500 (dygnet runt) Ersättning lämnas inte för fel som anmäls senare än 7 arbetsdagar efter det upptäcktes och aldrig efter garantitidens utgång. SOLID/Garantidirekt.se anvisar verkstad. Det är alltid verkstaden som utför undersökning och sänder kalkyl via www.garantidirekt.se Garantin ersätter ej kostnader som uppkommit innan SOLID/garantidirekt.se har lämnat skriftligt medgivande.

Service
För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service utförts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Utebliven service i tid och körsträcka innebär att garantin upphör att gälla. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID/Garantidirekt.se.

Garantin är ett komplement
Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Vägassistans
Med SOLID Vägassistans får du hjälp om du inte kan köra vidare på grund av motorstopp, bränslebrist, punktering, inlåsning eller avbrytning av startnyckel m.m. Begäran om assistans görs direkt till SOLID Assistans på telefonnummer: 0771 10 34 00

Villkor AEC Premium Plus

§ 1 Garantins innehåll
1. Säljaren/garantigivaren (Auto Export Cor­poration – härefter kallad AEC – 24 Commerce Place, St.Catharines, Ontario, Kanada, L2S 083) ger köparen/garantitagaren (handlaren) en garanti enligt villkoren i § 4, som täcker funktionsförmagan för fordonet som nämns i § 2 punkt 1 under den tidsperiod som har fastställts i garantiavtalet. Handlaren överlåter sina rättigheter som beskrivs i dessa garan­tivillkor till den fordonsköpare som står i garantiavtalet. Denna godkänner överlatelsen. Garantin ger ersättning om någon av de garanterade komponenterna förlorar sin funktionsförmåga inom garantitiden, vilket kräver en reparation, så länge det uppkomna felet inte beror på en komponent som inte ingår i garantin. Garantin gäller inom landet och på tillfälliga resor, såsom semester- och affärsresor i hela Europa. En tillfällig resa är inte fallet när fordonet befinner sig huvudsak­ligen utomlands i mer än sex veckor. Garantin lnnehåller inga rättigheter att ångra köpavtalet eller sätta ned köppriset. Om reparationen har gått fel två gånger kan köparen/garantitagaren kräva att en annan verkstad utför reparationen. Eventuella krav från köparen utifrån lagstadgade rättigheter utesluts inte med denna garanti. Ett ytterligare villkor för garantian­språk är att förutsattningarna i § 4 uppfylls.

2. CAR-GARANTIE GMBH (nedan CG), Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg, tillåts av köparen/garantigivaren (AEC) att för dess räkning sköta hela garantiprocessen med köparen/garantitagaren. Meddelanden om ändringar (t.ex. ägarbyte) och skador som täcks av garantin ska uppvisas för CG.

§ 2 Garantins omfattning
1. Garantin omfattar alla mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska och pneumatiska komponenter som i fabriken har monterats in det fordon som anges i garantiavtalet, såtillvida de inte är undantagna i punkterna 2 och 3.

2. Ingen ersättning betalas ut för material- och arbetskostnader gällande:

 • Extrautrustning som inte levereras från fabriken;
 • Kupéfilter till luftkonditionering, påfyll­ning och ändring av AC-anläggning;
 • Föroreningar i bränslesystemet;
 • Felsökning för störande ljud;
 • Tillbehör, överbyggnader och ombyggna­der (omfattas dock om de installeras av AEC);
 • Korrosions-, oxidations- och lackskador;
 • Kopplings- och bromsbelägg (däremot täcks dubbelkopplingen i dubbelkopp­lingslådan), bromsskivor och trummor, stötdämpare, glödlampor, tändstift;
 • Knappceller och startbatterier;
 • Slangar, torkarblad och alla drivremmar (dock är kamremmar täckta);
 • Delar som regelbundet byts ut under underhåll/servicearbete;
 • Däck och hjulbalansering;
 • Tändstift, slangar och nödvändiga/specificerade små föremål kommer att ersättas, förutsatt att de måste bytas ut i samband med reparation av garantifel.

3. Garantin täcker inte:

 • Delar som inte är godkända av tillverkaren;
 • Drivmedel och hjälpämnen som t.ex. bränsle, olja, kyl- och frostskyddsmedel, AC-kompressorolja, hydraulikvätskor, fetter, rengöringsmedel, samtliga filter och filterinsatser samt smådelar.

§ 3 Undantag till garantin

Ingen garanti gäller utan hänsyn till bidragande orsaker till skador:

a) genom olycka, dvs. en plötslig och direkt händelse som medför yttre mekaniskt våld;

b) genom olämpliga, vårdslösa eller illvilliga handlingar, i synnerhet stöld, otillåten användning, rån och förskingring, genom direkt påverkan av djurskador, storm, hagel, frost, korrosion, blixtnedslag, stenskott, jordbävning eller inträngande vatten, samt genom brännskador, brand eller explosion förskingring, skador orsakade av djur, storm, hagel, frost, korrosion, blixtnedslag, jordbävning eller genomträngande vatten, liksom  av brännskador, brand eller explosion;

c) genom krigshändelser av alla slag, inbördeskrig, inre oro, strejk, lockout, terrorism, vandalism, beslagtagning eller annan myndighetsutövning eller genom kärnenergi;

d) från deltagande i körevenemang av tävlingskaraktär eller övningskörning som hör till detta;

e) genom modifiering av fordonets ursprungliga konstruktion (t.ex. trimning, V-Max-justering modifiering av avgassystemet osv.) eller genom att montera in främmande komponenter eller tillbehör som inte är godkända av tillverkaren;

f) genom att använda en komponent som uppenbart kräver reparation, såtillvida det inte går att bevisa att skadan inte beror på reparationsbehovet, eller att komponenten vid tidpunkten för skadan åtminstone var provisoriskt lagad av en utbildad fackman;

g) om köparen/garantitagaren åtminstone tillfälligt har använt fordonet för affärsmässig persontransport eller om fordonet affärsmässigt har hyrts ut till en skiftande personkrets;

h) genom användning av olämpliga drivmedel eller brist på drivmedel (smörjmedel, oljor, kylvatten etc} som har orsakat skadorna;

i) där en tredje part har engagerats eller om skadan har åtgärdats av tillverkaren eller som beror på tillverknings-eller materialfel, som förekommer i större antal i den aktuella fordonstypen (seriefel) där det beroende på typ och mängd är tillverkarens ansvar att åtgärda felet.

För att besöka Solid Försäkrings hemsida, klicka här.

Back to top